Sağlık Bilimleri Fakültesi Kayıt Dondurma Başvuru İşlemleri

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde kaydını dondurmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde başvuru işlemelerini tamamlamaları gerekmektedir.

Dilekçelerini Öğrenci işleri bürosuna  18/03/2022 Tarihine kadar vermeleri gerekir.

NOT:Sağlık yönünden dilekçelerini getiremeyecek durumdaki öğrencilerin syo@siirt.edu.tr Fakülte e-postasına göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçe Ektedir


İş Akış Sürecine İlişkin Bilgiler:

Kayıt dondurma başvurularının son günü

18.03.2022 Saat 17:00

Sonuçların İlanı

Başvurular 25.03.2022 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup kayıt dondurma başvurusu uygun görülen öğrencilerin kayıtları öğrenci otomasyonuna işlenecektir. Ayrıca bir ilan yapılmayacaktır.

 Kayıt dondurma işlemleri Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Kayıt dondurma” başlıklı 8. Maddesinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

MADDE 8 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin derslerin başlama tarihini takip eden üçüncü haftanın son işgünü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmekte olup bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler kayıt dondurma talepleri için ilgili akademik birimin öğrenci işlerine başvurur. Talebin uygun görülmesi halinde başvuru tarihi esas alınarak kayıt dondurma işlemi ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde iki yılı (dört yarıyılı) geçemez. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak, daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara verilmesi,

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

+ Ek
VEYSİ EVİN (0484) 212-1111 /
Sağlık Bilimleri Fakültesi
8.3.2022